Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Бурдиленко Iгор Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30289694
4. Місцезнаходження
Харківська , -, 61024, мiсто Харкiв, пр. Правди, буд. 7, кв. 264
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 700-90-31 (057) 700-90-55
6. Електронна поштова адреса
m.us@beer-co.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці beer-co.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) у звiтньому перiодi.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включена форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" у зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надається, оскiльки iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
"Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" :
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, цiльових облiгацiй, iпотечних активiв та iпотечного покриття, а також щодо операцiй з сертифiкатами ФОН не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв вказаних цiнних паперiв.
"Текст аудиторського висновку (звiту)": iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не складалась.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)": за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Участi у створеннi iнших юридичних осiб у 2015 роцi Товариство не приймало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
05.02.1999
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
533566.72
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
31.01 Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства – Правлiння. До складу Правлiння за посадами входять: Директор-очолює, заступник директора, головний бухгалтер. Управлiння емiтентом здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України (iнформацiя щодо складу, компетенцiї та функцiй органiв управлiння зазначена у вiдповiдному роздiлi звiту).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26008000077485
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Прокредит Банк"
5) МФО банку
320984
6) поточний рахунок
26008210104343

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКIВПАБ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
39222418
4) місцезнаходження
м. Харкiв, вул. Лермонтовська, 7
5) опис
Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ» (код ЄДРПОУ: 30289694) є засновником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХАРКIВПАБ», яке утворено вiдповiдно до Рiшення засновникiв вiд 25.03.2014 року.
Частка Приватного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" у Статутному капiтал iТовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХАРКIВПАБ» становить 99,9% (999 грн. – дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн.). Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту ТОВ «ХАРКIВПАБ» Приватному акцiонерному товариству «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi ТОВ «ХАРКIВПАБ» та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32760765
4) місцезнаходження
61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 95%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи Товариству належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Дочiрнє пiдприємство «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ»
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
30471460
4) місцезнаходження
м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23б.
5) опис
Товариство є єдиним засновником юридичної особи.
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску. Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи засновник має наступнi права по управлiнню Пiдприємством:
затвердження Статуту дочiрнього пiдприємства, внесення до нього змiн та доповнень;
обумовлення в Статутi меж повного господарського вiдання майном дочiрнього пiдприємства, а також обсягу повноважень керiвника дочiрнього пiдприємства по здiйсненню угод та iнших юридичних дiй вiдносно зазначеного майна. ;
затвердження рiчних виробничо - фiнансових планiв дiяльностi дочiрнього пiдприємства;
вирiшення питання щодо призначення та звiльнення керiвника (керiвникiв) дочiрнього пiдприємства, а також внесення тих чи iнших умов до тексту контракту (трудового договору) зазначеного керiвника (керiвникiв) та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ю БИ СИ - МЕБЕЛЬ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
35247376
4) місцезнаходження
61157, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ СЕЛЯНСЬКА, будинок 110
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи Товариству належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕРМОПЛАСТ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
30883274
4) місцезнаходження
61022, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 7
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 0,01%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи Товариству належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ю БИ СИ - СЕРВИС"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34446066
4) місцезнаходження
62461, Харкiвська обл., Харкiвський район, мiсто Пiвденне, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА, будинок 22
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 99 %. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи Товариству належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПК-АРМАТУРА»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34689920
4) місцезнаходження
61157, м. Харкiв, вул Селянська, 110
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 1.99% . Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи Товариству належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮБС - АРМАТУРА"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
39278319
4) місцезнаходження
61157, м. Харкiв, вул Селянська, 110
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 1.99%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи Товариству належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурдиленко Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.10.2003 року призначений на посаду директора СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ". З 22.02.2007 року призначений на посаду Голови правлiння (за сумiсництвом) ЗАТ "УКснаб" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 на 5 рокiв
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 10 вiд 30.11.2010 року) було прийняте рiшення обрати Директором Товариства Бурдиленка Iгора Вiкторовича строком на п'ять рокiв.
"30" квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Директора Товариства Бурдиленко Iгоря Вiкторовича. Пiдстава: переобрання Виконавчого органу Товариства - Правлiння, у зв"язку iз закiнченням строку повноважень у 2015 роцi. Строк, на який обрано посадову особу на посаду - 5 рокiв.
Роботою правлiння керує Голова колегiального виконавчого органу Товариства - Директор. Має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства з усiма суб"єктами правовiдносин (як з фiзичними так i з юридичними особами) та вчиняти вiд його iменi всi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Посадова особа займає наступнi посади:
- Директор - Приватного акцiонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
- Голова правлiння (за сумiсництвом)- ПРАТ "УКпостач"(мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська обл., м.Дергачi, вул. Залiзнична, буд. 31-С).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, голова правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.02.2003 - 31.03.2003 рр. - ДП "Українська пивна компанiя" СП АТ "УПК", заступник головного бухгалтера за переводом з СП АТ "Українська пивна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2003 безстроково
9) Опис
Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було. З 01.04.2003 року (Наказ № 5 вiд 01.04.2003 року) обiймає посаду Головного бухгалтера СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ". Призначена на посаду Головного бухгалтера безстроково. Протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 10 вiд 30.11.2010 року (Наказ № 30 вiд 27.12.2010 року) прийняте рiшення перейменувати СП АТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" в ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ".
Повноваження: ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi та iн. вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. За посадою вiдповiдно до Статуту товариства входить до Правлiння ПРАт "Українська пивна компанiя", та займає посаду члена Правлiння Товариства. Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посадова особа займає наступнi посади:
Посади Головного бухгалтера та Ревiзора у Приватному акцiонерному товариствi «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
Посаду бухгалтера у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP» (Код ЄДРПОУ: 32760765, мiсцезнаходження : 61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7).
Посаду Головного бухгалтера (за сумiсництвом) - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер, ревiзор, член правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Галина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 02.11.2010 року - провiдний економiст ТОВ "Харкiвська УПК Холод" за переводом iз ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiвсбут" (Наказ № 90 вiд 02.11.2010 року)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. У зв'язку з тим, що вiдповiдно до Статуту Товариства перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює ревiзор, а не ревiзiйна комiсiя, загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 10 вiд 30.11.2010 року) призначили в якостi ревiзора Товариства Мельник Галину Петрiвну. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року (Протокол №1 вiд 28.04.2014 року) було обрано на посаду Ревiзора Товариства Мельник Г.П. Причина прийняття такого рiшення: переобрання Ревiзора Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - 3 роки. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Посадова особо займає посаду ревiзора: ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7).
займає посаду провiдного економiста ТОВ «ЮБС Логiстика Холод» (Наказ № 23 вiд 01.04.2014року) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний економiст,ревiзор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Iгор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiв".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались.Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 10 вiд 30.11.2010 року) прийняли рiшення обрати Головою Наглядової ради Гуменного Iгора Григоровича. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року (Протокол №1 вiд 28.04.2014 року) було вирiшено обрати Гуменного I.Г. на посаду Голови Наглядової ради. Переобрання складу Наглядової ради Товариства.Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Як голова Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 31 рокiв.
Особа обiймає наступнi посади:
посаду Голови Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
посаду Голови Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «УКпостач» (Код: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);
Директор з маркетингу Приватному акцiонерному товариствi «УКпостач» (Код: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).
Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерцiйний директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ДП «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ»; комерцiйний директор ТОВ « Українська пивна компанiя Харкiвсбут"; комерцiйний директор ТОВ "Харкiвська УПК - Холод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 3 роки
9) Опис
У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадової особи не вiдбувались. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 10 вiд 30.11.2010 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Гуменного Олександра Григоровича. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року (Протокол №1 вiд 28.04.2014 року) було вирiшено обрати Гуменного О.Г. на посаду Члена Наглядової ради.Пiдстава- переобрання складу Наглядової ради Товариства.Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства".
Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 24 роки.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа обiймає наступнi посади:
Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);
- Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);
- Директор з продажiв Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).
Комерцiйний директор ТОВ "ЮБС Логiстика Холод " (Наказ № 22 вiд 01.04.2014року.) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради, директор з продажiв, комерцiйний директор
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трофiмова Дiана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 на 5 рокiв
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 10 вiд 30.11.2010 року) було прийнято рiшення обрати Заступником Директора Трофiмову Дiану Юрiївну строком на п'ять рокiв.
"30" квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Заступника Директора Товариства Трофiмової Дiани Юрiївни. Пiдстава: переобрання Виконавчого органу Товариства - Правлiння, у зв"язку iз закiнченням строку повноважень у поточному 2015 роцi. Строк, на який обрано посадову особу на посаду - 5 рокiв.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Заступник Директора надає допомогає Головi Виконавчого органу в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. Iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала прот:ягом останнiх 5 рокiв: директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.02.2003 - 31.03.2003 рр. - ДП "Українська пивна компанiя" СП АТ "УПК", заступник головного бухгалтера за переводом з СП АТ "Українська пивна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 на 5 рокiв
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 10 вiд 30.11.2010 року) було прийнято рiшення обрати членом Голови Правлiння Доценко Тетяну Миколаївну строком на п'ять рокiв.
"30" квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правлiяння Товариства Доценко Тетяни Миколаївни. Пiдстава: переобрання Виконавчого органу Товариства - Правлiння, у зв"язку iз закiнченням строку повноважень у поточному 2015 роцi.Строк, на який обрано посадову особу : 5 рокiв.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Займає посаду Головного бухгалтера Товариства. Вiдповiдно до Статуту ПРАТ "Українська пивна компанiя" Головний бухгалтер входить до складу колегiального виконавчого органу Товариства - Правлiння. Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посадова особа займає наступнi посади:
Посади Головного бухгалтера та Ревiзора у Приватному акцiонерному товариствi «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
Посаду бухгалтера у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP» (Код ЄДРПОУ: 32760765, мiсцезнаходження : 61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7).
Посаду Головного бухгалтера (за сумiсництвом) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер, ревiзор, член правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Гуменний Iгор Григорович 43352296 81.2500 43352296 0 0 0
Член Наглядової ради Гуменний Олександр Григорович 4585339 8.5938 4585339 0 0 0
Директор Бурдиленко Iгор Вiкторович 5419037 10.1562 5419037 0 0 0
Головний бухгалтер Доценко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Мельник Галина Петрiвна 0 0 0 0 0 0
Заступник Директора Трофiмова Дiана Юрiївна 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Доценко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Усього 53356672 100 53356672 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа 43352296 81.25 43352296 0 0 0
фiзична особа 5419037 10.1562 5419037 0 0 0
Усього 48771333 91.4062 48771333 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 3 особи, якi володiють 53356672 (п'ятдесят три мiльйони триста п'ятдесят шiсть тисяч шiстсот сiмдесят двi штуки ) голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй.Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом - одна акцiя - один голос.Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Загальнi збори акцiонерiв є правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2014 р.
5. Прийняття рiшення за насiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревiзора Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р.
7. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
9. Прийняття рiшень про укладення правочинiв ПрАТ «Українська пивна компанiя».
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ «Українська пивна компанiя».
11. Створення юридичних осiб за участю ПрАТ «Українська пивна компанiя».
12. Прийняття рiшень про укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «Українська пивна компанiя».
13. Внесення змiн до Статутiв юридичних осiб, учасником засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «Українська пивна компанiя».
14. Призначення керiвних органiв, посадових осiб ПрАТ «Українська пивна компанiя», а також юридичних осiб учасником/засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «Українська пивна компанiя».
За результатами розгляду питань порядку денного по 1-7,14 питанням голосували "за" - 100% голосiв вiд прийнявших участь у голосуваннi. Питання 8 -13 порядку денного залишенi без розгляду.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.01.2013 № 9/1/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000109318 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 53356672 533566.72 100
Опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27 серпня 2012р (Протокол вiд 27.08.12р.), було прийняте рiшення про створення акцiонерного товариства "ПРОМО ГРУП" шляхом вiдилу з ПРАТ "УПК". У зв'язку з чим будо прийняте рiшення про конвертацiю акцiй та зменьшення статутного капiталу з 2134,3 тис. грн. на 533,6 тис.грн, у зв'язку з чим було отримане нове свiдоцтво про рєєстрацую акцiй № 9/1/2013 вiд 22 сiчня 2013року. Товариство не має iнформацiї щодо продажу випущених ним цiнних паперiв на бiржi та органiзованих позабiржових ринках (внутрiшнiх та зовнiшних), а також не має намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiй цiнних паперiв у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4659 16878.5 0 0 4659 16878.5
будівлі та споруди 1360.8 1364 0 0 1360.8 1364
машини та обладнання 61.8 75.9 0 0 61.8 75.9
транспортні засоби 2.2 2.2 0 0 2.2 2.2
земельні ділянки 3175.6 15434.9 0 0 3175.6 15434.9
інші 58.6 1.5 0 0 58.6 1.5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4659 16878.5 0 0 4659 16878.5
Опис Термiни користування основними засобами та iншими необоротними активами визначаються згiдно ст.138 Податкового кодексу України, але не менш мiнiмально допустимих строкiв корисного використання. Всi основнi засоби є власнiстю Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами та земельних дiлянок станом на 31.12.2015 року складає 18503,9 тис. грн.. Сума нарахованого зносу за групами основних засобiв за 2015р складає 64,4 тис.грн. За звiтний перiод знос основних засобiв нараховувався згiдно з облiковою полiтикою, прийнятою на пiдприємствi. Iстотних змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Протягом 2015 року переоцiнка основних засобiв не проводилась. Є основнi засоби оформленi в iпотеку (заставу). Iнших обмежень на використання майна немає. Основнi засоби знаходяться за основним та неосновним мiсцезнаходженням Товариства.
У складi основних засобiв, що вiдображенi у строцi 030 балансу є нематерiальнi активи, залишковою вартiстю 845,4тис.грн, зеленi насадження та iнструменти залишковою вартiстю 233,0 тис.грн.що станом на 31.12.2015 року складає 1078,4 тис. грн. Вони не вiдображенi у вищенаведенiй таблицi через вiдсутнiсть вiдповiдних граф.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1999.3 1591.3
Статутний капітал (тис. грн.) 533.6 533.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 533.6 533.6
Опис Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента зазначена в одиницях-тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. Власний
капiтал (вартiсь чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду має розмiр бiльший, нiж розмiр статутного капiталу, та на звiтну дату вiдповiдає вимогам законодавства, а самє: частинi 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 5881.7 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 208.5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 420.5 X X
Інші зобов'язання X 13228 X X
Усього зобов'язань X 19738.7 X X
Опис: Кредити банкiв вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.05.2015 04.05.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2015 05.05.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.05.2015 06.05.2015 Спростування

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма “Тест-Аудит” приватне пiдприємство
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського 8, кв.108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 06.12.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Оцiнка роботи наглдової ради (кожного її члена) не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) д/в

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): В Товариствi не затверджувались положення про органи управлiння тощо.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" за ЄДРПОУ 30289694
Територія за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61024, мiсто Харкiв, пр. Правди, буд. 7, кв. 264, (057) 700-90-31

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 86.2 81.8
Основні засоби: 1010 5758.0 17956.9
- первісна вартість 1011 7433.3 19412.7
- знос 1012 ( 1675.3 ) ( 1455.8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 502.5 519.7
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 6346.7 18558.4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 327.7 39.2
- у тому числі готова продукція 1103 260.3 39.2
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 979.1 1089.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1209.5 811.7
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 49.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52.4 563.0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 70.0 561.5
Витрати майбутніх періодів 1170 27.5 24.9
Інші оборотні активи 1190 605.5 90.0
Усього за розділом II 1195 3271.7 3179.6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 9618.4 21738.0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 533.6 533.6
Додатковий капітал 1410 1205.5 1205.5
Резервний капітал 1415 63.5 63.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -211.3 196.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 1591.3 1999.3
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5992.4 6028.5
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 60.4 208.4
розрахунками з бюджетом 1620 69.4 208.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.6 89.0
- зі страхування 1625 3.9 11.6
- з оплати праці 1630 46.2 43.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1854.8 13238.6
Усього за розділом IІІ 1695 2034.7 13710.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 9618.4 21738.0

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3680.3 3082.8
Інші операційні доходи 2120 312.3 20.5
Інші доходи 2240 0 81.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3992.6 3184.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 887.7 ) ( 1094.6 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2603.5 ) ( 2309.9 )
Інші витрати 2270 ( 3.8 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3495.0 ) ( 3404.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 497.6 -219.6
Податок на прибуток 2300 ( 89.6 ) ( 7.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 408.0 -227.2


Примітки до балансу Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Основнi засоби складаються зi споруд, машин i обладнання, транспортних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року 7433,3 тис.грн., знос-1675,3 тис.грн., залишкова вартiсть– 5758,0тис.грн. первiсна вартiсть на кiнець року дорiвнює дорiвнює 19412,7 тис.грн., знос-1455,8 тис.грн., залишкова вартiсть– 17956,9 тис.грн. За 2015 рiк амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Виробничi запаси складаються iз сировини, матерiалiв i становлять на початок року 327,7 тис.грн., на кiнець року – 39,2 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть складається iз наданих, але не оплачених послуг по наданню в орендне користування рухомого та нерухомого майна, iнших товарiв i складає 979,1тис.грн. на початок року 1089,3тис.грн. на кiнець року. Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари складає 5 942,1 тис.грн. на початок року, 6090,1 тис.грн. на кiнець року – у тому числi забезпечена векселями на загальну суму 5881,7тис.грн. Статутний капiтал Товариства становить станом на 31.12.2015 року 533,6 тис. грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк дорiвнює 3992,6тис.грн. i складається iз наданих послуг по орендi рухомого та нерухомого майна, продажу товарiв. Разом чистi доходи становлять 3992,6 тис.грн., разом витрати становлять 3 495,0 тис.грн. Чистий прибуток за 2015 рiк дорiвнює 408,0 тис.грн.
Керівник Бурдиленко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер Доценко Тетяна Миколаївна