Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Коротiн Андрiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31797019
4. Місцезнаходження
Харківська , -, 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 700-90-33 (057) 700-90-55
6. Електронна поштова адреса
m.us@beer-co.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці beer-co.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) у звiтньому перiодi.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включена форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" у зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надається, оскiльки iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
"Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" :
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, цiльових облiгацiй, iпотечних активiв та iпотечного покриття, а також щодо операцiй з сертифiкатами ФОН не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв вказаних цiнних паперiв.
"Текст аудиторського висновку (звiту)": iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не складалась.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)": за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Участi у створеннi iнших юридичних осiб у 2017 роцi Товариство не приймало.
Рiшення про попереднє надання згоди згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному перiодi не приймались.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi не приймались.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному перiодi не приймалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
26.12.2001
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
4000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.05 Виробництво пива
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства - Директор. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства обраний Ревiзор Товариства. Управлiння емiтентом здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України (iнформацiя щодо складу, компетенцiї та функцiй органiв управлiння зазначена у вiдповiдному роздiлi звiту).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ПроКредит Банк"
2) МФО банку
320984
3) поточний рахунок
26004210329489
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ПроКредит Банк"
5) МФО банку
320984
6) поточний рахунок
26004210329489

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Батькiвщина Iнвест»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
33855501
4) місцезнаходження
49038, м. Днiпропетровськ, вул. Столярова, 1
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Техмаш»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31556885
4) місцезнаходження
61022, м. Харкiв Пр-т Правди, 7
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 99%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КРИМПАБ»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34810257
4) місцезнаходження
61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 17
5) опис
Товариство є засновником .
Частка Товариства у Статутному капiталi юридичної особи становить 99%. Частка у Статутний капiтал була внесена у формi грошового внеску.
Вiдповiдно до Сатуту юридичної особи належать права учасника, у тому числi голосувати на Загальних зборах учасникiв, вносити пропозицiї до розгляду загальними зборами учасникiв, брати участь в управлiннi Товариством, отримувати вiдповiдно до законодавства та Статуту частку прибутку пропорцiйно своїй частцi у статутному капiталi та iн.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротiн Андрiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Євроазiатська пивна група" 02.01.2008 - 01.03.2009 рр. - заступник директора за сумiсництвом; 02.03.2009 - 19.05.2009 рр.- директор за сумiсництвом; з 20.05.2009 року по теперiшнiй час - директор Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 на 5 рокiв
9) Опис
З 20.05.2009 року по теперiшнiй час - Директор Товариства (Протокол № 4 вiд 15.12.2008р., Наказ № 12 вiд 20.05.2009 року). 30.11.2010 року у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариста у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" був призначений Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".
«30» квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «Євроазiатська пивна група» (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Директора Товариства Коротiна Андрiя Володимировича. Пiдстава: переобрання виконавчого органу - Директора Товариства у зв"язку iз закiнченням строку повноважень Директора Товариства у 2015 роцi. Строк, на який обрано посадову особу: 5 рокiв.
Є керiвником Товариства та має право дiяти без довiреностi. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". До компетенцiї Директора належиить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Директор дiє в межах, встановлених Статутом Товариства.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортний даних. Загальний стаж роботи - 22 рокiв.
Коротiн Андрiй Володимирович займає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БАТЬКIВЩИНА IН ВЕСТ » (код за ЄДРПОУ 33855501, мiсцезнаходження: 49038, м. Днiпропетровськ, вул. Столярова, 1); посаду Директора Дочiрнього пiдприємства «Українська транспортна компанiя» Спiльного пiдприємства у формi акцiонерного товариства «Українська пивна компанiя» (код за ЄДРПОУ 30759763, мiсцезнаходження: 63131, Харкiвська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Ленiна, 54)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор.
Змiн у звiтному перiодi не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер (за сумiсництвом)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доценко Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.02.2003 - 31.03.2003 рр. - ДП "Українська пивна компанiя" СП АТ "УПК", заступник головного бухгалтера за переводом з СП АТ "Українська пивна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2010 безстроково
9) Опис
У зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства та змiною найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", Наказом Директора Товариства (Наказ № 3 вiд 27.12.2010 року) прийняте рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера (за сумiсництвом) Доценко Тетяну Миколаївну. Повноваження: ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, складання звiтностi та iн. вiдповiдно до чинного законодавства України. Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер, ревiзор, член правлiння.
Доценко Тетяна Миколаївна займає посади Головного бухгалтера та члена Правлiння у Приватному акцiонерному товариствi «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
Посади Головного бухгалтера та Ревiзора у Приватному акцiонерному товариствi «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
посаду бухгалтера у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP» (Код ЄДРПОУ: 32760765, мiсцезнаходження : 61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7).
Змiн у звiтному перiодi не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Галина Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 02.11.2010 року - провiдний економiст ТОВ "Харкiвська УПК Холод" за переводом iз ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiвсбут" (Наказ № 90 вiд 02.11.2010 року)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017 3 роки
9) Опис
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року (Протокол №1 вiд 28.04.2014 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора.
«18» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «Євроазiатська пивна група» (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора Товариства Мельник Галину Петрiвну.
Строк, на який обрано посадову особу:3 (три) роки. Пiдстава прийняття такого рiшення: переобрання. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Ревiзор Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди но розкриття паспортних даних. Загальний стаж - 31 рокiв.
Посадова особа займає посаду Ревiзора у Приватному акцiонерному товариствi «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264).
А також займає посаду провiдного економiста ТОВ «ЮБС Логiстика Холод» (Наказ № 23 вiд 01.04.2014року) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний економiст, ревiзор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Iгор Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiв".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017 3 роки
9) Опис
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року (Протокол №1 вiд 28.04.2014 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради.
«18» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «Євроазiатська пивна група» (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Гуменного Iгоря Григоровича. Строк, на який обрано посадову особу:3 (три) роки. Пiдстава прийняття такого рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Як голова Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Посадова особа обiймає посаду голови Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
посаду Голови Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
посаду Голови Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «УКпостач» (Код: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);
Директор з маркетингу Приватному акцiонерному товариствi «УКпостач» (Код: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерцiйний директор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменний Олександр Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ДП «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ»; комерцiйний директор ТОВ « Українська пивна компанiя Харкiвсбут"; комерцiйний директор ТОВ "Харкiвська УПК - Холод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017 3 роки
9) Опис
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року (Протокол №1 вiд 28.04.2014 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради. «18» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «Євроазiатська пивна група» (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Гуменного Олександра Григоровича.Строк, на який обрано посадову особу:3 (три) роки. Пiдстава прийняття такого рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Посадова особа обiймає посаду члена Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «Українська пивна компанiя» (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);
посаду члена Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «ПРОМО ГРУП» (Код ЄДРПОУ: 38493853, мiсцезнаходження: 61157, мiсто Харкiв, вулиця Селянська, 110);
посаду члена Наглядової ради у Приватному акцiонерному товариствi «УКпостач» (Код: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);
- Директор з продажiв Приватного акцiонерного товариства «УКпостач» (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);
- Комерцiйний директор ТОВ "ЮБС Логiстика Холод " (Наказ № 22 вiд 01.04.2014року.) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради, директор з продажiв, комерцiйний директор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Гуменний Iгор Григорович 3392001 84.8001 3392001 0 0 0
Член Наглядової ради Гуменний Олександр Григорович 54000 1.35 54000 0 0 0
Директор Коротiн Андрiй Володимирович 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер ( за сумiсництвом) Доценко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Мельник Галина Петрiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 3446001 86.1501 3446001 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство "УКпостач" 30169718 62301 Харківська Дергачiвський мiсто Дергачi вулиця Залiзнична, будинок 31-С 500001 12.5000 500001 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
"фiзична особа" 3392001 84.8001 3392001 0
Усього 3892002 97.3001 3892002 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 4 особи, якi володiють 4 000 000 (чотири мiльйони) голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Голосування проводилося за принципом: 1 акцiя-1 голос.
Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
5. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 р.
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
7. Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2016 р.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревiзора Товариства.
9. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 р.
10. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
11. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
12. Прийняття рiшень про надання згоди на укладення правочинiв ПрАТ «Євроазiатська пивна група».
13. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ «Євроазiатська пивна група», в тому числi шляхом затвердження нової редакцiї Статуту.
14. Створення юридичних осiб за участю ПрАТ «Євроазiатська пивна група».
15. Лiквiдацiя юридичних осiб, в яких ПрАТ «Євроазiатська пивна група» є засновником, учасником, материнським пiдприємством. Затвердження рiшень Наглядової ради.
16. Прийняття рiшень про надання згоди на укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «Євроазiатська пивна група».
17. Внесення змiн до Статутiв юридичних осiб, учасником засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «Євроазiатська пивна група».
18. Призначення керiвних органiв, посадових осiб ПрАТ «Євроазiатська пивна група», а також юридичних осiб учасником/засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ «Євроазiатська пивна група».
19. Вiдкриття представництв Товариства в iноземних державах.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.Змiни до порядку денного не вносились.
За результатами розгляду питань порядку денного по 1- 10,13, 18 питанням голосували "за" 100% голосiв. Питання порядку денного 11-12, 14-17,19 залишенi без розгляду.Змiни до порядку денного не вносились.
Позачерговi Збори не проводились у звiтному перiодi.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.12.2010 №344/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000109144 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 4000000 4000000 100
Опис Товариство не має iнформацiї щодо продажу випущених ним цiнних паперiв на бiржi та органiзованих позабiржових ринках (внутрiшнiх та зовнiшнiх), а також не має намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було.Додаткової емiсiї акцiй у звiтному перiодi не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 33235.5 40820.3 0 0 33235.5 40820.3
будівлі та споруди 31819.4 30937.5 0 0 31819.4 30937.5
машини та обладнання 1414.2 9881.9 0 0 1414.2 9881.9
транспортні засоби 1.4 0.5 0 0 1.4 0.5
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0.5 0.4 0 0 0.5 0.4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 33235.5 40820.3 0 0 33235.5 40820.3
Опис Термiни користування основними засобами та iншими необоротними активами
визначаються згiдно ст.138 Податкового кодексу України, але не менш мiнiмально
допустимих строкiв корисного використання. Всi основнi засоби є власнiстю
Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами станом на
31.12.2017 року складає 74059,3тис. грн. Сума нарахованого зносу за групами
основних засобiв на 31.12.2017р. складає 33217,3 тис.грн. За звiтний перiод знос
основних засобiв нараховувався згiдно з облiковою полiтикою, прийнятою на
пiдприємствi та складає 2729,7тис.грн. Iстотних змiн у вартостi основних засобiв
протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Протягом 2017 року переоцiнка
основних засобiв не проводилась. Є основнi засоби оформленi в iпотеку (заставу).
Iнших обмежень на використання майна немає. Основнi засоби знаходяться за
основним та неосновним мiсцезнаходженням Товариства.
Товариство має iншi матерiальнi та нематерiальнi активи залишковою вартiстю
15,1тис. грн. – на початок звiтного перiоду, та 21,7 тис. грн.. – на кiнець звiтного
перiоду. Дану iнформацiю Товариство не зазначає у вищенаведенiй таблицi, через
вiдсутнiсть вiдповiдних граф.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -98112.8 -98174.4
Статутний капітал (тис. грн.) 4000.0 4000.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4000.0 4000.0
Опис Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента зазначена в одиницях-тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду має розмiр менший, нiж розмiр статутного капiталу,та на звiтну дату не вiдповiдає вимогам законодавства, а саме: частинi 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 15392.9 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит ПАТ "ПроКредит Банк" 12.11.2014 15392.9 16.5 15.11.2021
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 197.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2143.0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 178448.5 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 196181.6 X X
Опис: Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
18.04.2017 18.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма “Тест-Аудит” приватне пiдприємство
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22698202
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського 8, кв.108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0416 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 388 П 000388 23.09.2016 до 29.10.2020р.
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0681
26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) За винятком впливу питання, описаного в роздiлi
«Основа для думки iз застереженням», фiнансова
звiтнiсть, що додається, складена достовiрно , в усiх
суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та
чинного законодавства України
Номер та дата договору на проведення аудиту 1102
21.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.03.2018
17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 7000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не проводились.
Інше (зазначити) У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не проводились.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi збори було проведено.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались та проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не порводила

Оцiнка роботи наглядової ради (кожного її члена) не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) д/в

Оцiнка роботи наглядової ради (кожного її члена) не проводилась.Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено.
Комiтетiв у складi Наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може бути одночасно Директор Товариства та/або член Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): В Товариствi не затверджувались положення про органи управлiння тощо.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
У Товариствi не затверджувався Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" за ЄДРПОУ 31797019
Територія за КОАТУУ 6310136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61024, м.Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 21255.9 22218.9
Основні засоби: 1010 33250.6 40842.0
- первісна вартість 1011 63736.8 74059.3
- знос 1012 ( 30486.2 ) ( 33217.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 3045.7 3807.7
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 57552.2 66868.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 214.9 224.9
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2358.1 7376.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 387.9 857.4
- у тому числі податок на прибуток 1136 50.4 50.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26493.4 21699.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 960.0 778.1
Витрати майбутніх періодів 1170 3.1 5.9
Інші оборотні активи 1190 51.1 257.7
Усього за розділом II 1195 30468.5 31200.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 88020.7 98068.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000.0 4000.0
Додатковий капітал 1410 9547.3 9547.3
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -111721.7 -111660.1
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -98174.4 -98112.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 153879.9 155745.2
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 2696.7 3819.8
розрахунками з бюджетом 1620 158.8 197.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 1.8
- з оплати праці 1630 19.9 15.2
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 29439.8 36402.4
Усього за розділом IІІ 1695 32315.2 40436.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 88020.7 98068.8

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16582.1 16854.7
Інші операційні доходи 2120 8047.3 0.6
Інші доходи 2240 4.8 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 24634.2 16855.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7951.3 ) ( 7294.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3529.9 ) ( 3303.3 )
Інші витрати 2270 ( 13091.4 ) ( 27021.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 24572.6 ) ( 37618.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 61.6 -20763.2
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 61.6 -20763.2


Примітки до балансу Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
За 2017 рiк амортизацiя ОЗ нараховується прямолiнiйним методом.
Виробничi запаси складаються iз матерiалiв i становлять на початок року 214,9 тис.грн., на кiнець року – 224,9 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть складається iз суми наданих послуг по орендi рухомого та нерухомого майна i складає 2358,1 тис.грн. на початок року, 7376,7 тис.грн. на кiнець року. Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 2696,7 тис.грн. на початок року, 3819,8 тис.грн. на кiнець року. Статутний капiтал Товариства не змiнювався та становить станом на 31.12.2017 року 4000 тис. грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2017 рiк дорiвнює 16582,1 тис.грн. i складається iз доходу вiд оренди рухомого та нерухомого майна. Разом чистi доходи становлять 24634,2 тис.грн., разом витрати – 24572,6 тис.грн. Чистий прибуток за 2017 рiк дорiвнює 61,6 тис.грн.
Керівник Коротiн Андрiй Володимирович
Головний бухгалтер Доценко Тетяна Миколаївна